Calcul logaritm natural

In matematica, logaritmul reprezinta puterea la care o baza trebuie ridicata pentru a produce un anumit numar (de exemplu, logaritmul in baza 3 din 9, sau log3 9, este 2, deoarece 32 = 9).
Logaritmii in baza e, unde e = 2,71828..., denumiti logaritmi naturali (In), sunt utilizati mai ales in analiza matematica.
CALCULUL LOGARITMULUI NATURALIntroduceti valoarea lui "a"

© iMatematica 2013    Numar calcule efectuate: 48115

www.imatematica.ro